Learn Chinese Characters for Animals

🐾Animals动物(dòng wù):

🐶狗(gǒu)

🐱猫(māo)

🐭老鼠(lǎo shǔ)

🐹仓鼠(cāng shǔ)

🐰兔子(tù zǐ)

🦊狐狸(hú lí)

🐻狗熊(gǒu xióng)

🐼熊猫(xióng māo)

🐨考拉(kǎo lā)

🐯老虎(lǎo hǔ)

🦁狮子(shī zǐ)

🐮牛(niú)

🐷猪(zhū)

🐸青蛙(qīng wā)

🐵猴子(hóu zǐ)

🐔鸡(jī)

🐧企鹅(qǐ é)

🐤小鸡(xiǎo jī)

🦆鸭子(yā zǐ)

🦅鹰(yīng)

🦉猫头鹰(māo tóu yīng)

🦇蝙蝠(biān fú)

🐺狼(láng)

🐗野猪(yě zhū)

🐴马(mǎ)

🕷蜘蛛(zhī zhū)

🐢(wū guī)

🐍蛇(shé)

🦎壁虎(bǐ hǔ)

🦖恐龙(kǒng lóng)

🐙章鱼(zhāng yú)

🐬海豚(hǎi tún)

🐊鳄鱼(è yú)

🐳鲸鱼(jīng yú)

🦀 螃蟹 (páng xiè)

🦐虾(xiā)

🦑鱿鱼(yóu yú)

🦓斑马(bān mǎ)

🦍大猩猩(dà xīng xīng)

🐘大象(dà xiàng)

🦏犀牛(xī niú)

🐪骆驼(luò tuó)

🦒长颈鹿 (cháng jǐng lù)

🦘袋鼠(dài shǔ)

🐄奶牛(nǎi niú)

🐏羊(yáng)

🦙羊驼(yáng tuó)

🦢天鹅(tiān é)

🐿️松鼠(sōng shǔ)

🦔刺猬(cì wèi)

🐉龙(lóng)

🌕你最喜欢什么动物? What’s your favorite animal?

Related Article:Chinese Vocabulary For Coronavirus

Best Mandarin Tutor FB page further learning